W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?

ZOBACZ NAZWY INHIBITORÓW STOSOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH OBIEGACH.

Ochrona instalacji GRZEWCZYCH - Joński

Ochrona instalacji chłodniczych - Joński

Ochrona instalacji PPOŻ - Joński

Ochrona instalacji PAROWYCH - Joński

BIOCYDY - Jońsk

Czym jest inhibitor korozji?

Inhibitor korozji to środek chemiczny hamujący przebieg procesów niszczenia materiałów instalacji i zainstalowanych urządzeń przed agresywnością korozyjną wody i wodnych roztworów glikoli oraz eliminujący osadzanie się kamienia kotłowego.

Dzięki zastosowaniu odpowiednich składników, inhibitor tworzy na wewnętrznej powierzchni instalacji warstwę ochronną. Na skutek przepływu wody przez przewody warstwa ta, jest nieustannie ścierania, jednak dzięki utrzymaniu stałego stężenia (zalecanego przez producenta) preparatu w wodzie warstwa stale się odbudowuje. Właśnie dlatego tak ważne jest utrzymanie stałego stężenia produktu w wodzie obiegowej.

Niektóre inhibitory mają właściwości rozpuszczające stare osady, przywracając tym samym drożność instalacji oraz sprawne działanie zaworów termostatycznych i automatyki.

Inhibitory stabilizują twardość wody uniemożliwiając wytrącanie się rozpuszczonych w niej soli wapnia i magnesu.

Węglany i fosforany są zobojętniane przez składniki inhibitora, a jednocześnie występujący w wodzie tlen nie ma możliwości „łapania” wolnych jonów metali.

Preparat tworzy na oczyszczonych powierzchniach film ochronny, który chroni instalację przed wznowieniem procesów korozyjnych.

Dlaczego warto stosować inhibitory korozji??

Polska Norma  PN-93/C-04607 – „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody” nałożyła obowiązek wprowadzenia ochrony inhibitorowej, która zabezpiecza instalację przed korozją i osadzaniem się kamienia kotłowego oraz w przypadku rur  z tworzyw sztucznych - neutralizuje zjawisko dyfuzji (przepuszczania) tlenu  zapewniając jej długoletnią trwałość.

Zalety:

- jeden produkt jako inhibitor korozji i środek zapobiegający powstawaniu osadów

- obniża koszty eksploatacyjne eliminując straty cieplne powodowane odkładaniem się    kamienia kotłowego, produktów korozji oraz szlamów

- zabezpiecza instalację między okresami grzewczymi (na sucho i na mokro)

- zapobiega rozwojowi życia biologicznego - alg, bakterii i mikroorganizmów

- bezpieczny w stosunku do rur wykonanych z tworzyw sztucznych

- wydłuża się kilkakrotnie czasookres prawidłowego działania instalacji grzewczej przy zmniejszonej ilości awarii i remontów

- nie zacinanie się zaworów termostatycznych

- zmniejszenie mało uciążliwych awarii np. odpowietrzanie zaworów itp.

Zastosowanie:

w budynkach mieszkalnych, budynkach biurowych i użyteczności publicznej oraz w przemyśle:

  • instalacje centralnego ogrzewania
  • obiegi z wodą przegrzaną
  • obiegi wody zimnej
  • instalacje solarowe, pompy cieplne
  • zamknięte obiegi grzewcze pierwotne i wtórne

Dobór i dawkowanie:

Dobór i ilość stosowanego inhibitora uzależniona jest między innymi od:

- Pojemności instalacji i jej systemu - otwarta czy zamknięta

- Czasu eksploatacji instalacji

- Rodzaju materiałów użytych do budowy w instalacji - determinuje rodzaj preparatu i jego stężenie

- Ewentualnie właściwości fizykochemicznych wody - jej twardości i korozyjności

Dawkowanie następuje do wody powrotnej przenośną pompą w ilości dobranej z uwzględnieniem w/w czynników. Po 3 - 4 tygodniach (konieczność dokładnego wymieszania w wodzie) od chwili zastosowania chroni skutecznie wszystkie powierzchnie wewnętrzne instalacji.

Tutaj mogłoby znaleźć się też przekierowanie do tabelki, którą Pan u nas ostatnio wypełniał.

Nasze inhibitory:

→ posiadają atesty Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie

→ nie powodują zanieczyszczenia środowiska, nie zawierają amoniaku – w środowisku    naturalnym ulega rozkładowi nie zawiera materiałów ciężkich

→ nadają się do instalacji wykonanych z różnych materiałów (stal,aluminium,miedz itp)

→ stosuje się do:

- ochrony obiegów wodnych

- ochrony obiegów chłodniczych

- ochrony obiegów ppożarowych

- ochrony systemów parowych

- blokowania rozwoju życia biologicznego