CHEMICZNE CZYSZCZENIE/ PŁUKANIE KOTŁÓW, WYMIENNIKÓW, INSTALACJI GRZEWCZO-CHŁODZĄCYCH ITP

W zależności od stanu technicznego instalacji, czyszczeniu chemicznemu podlegają:
• nowe instalacje przed automatyzacją,
• eksploatowane instalacje przed przewidywaną modernizacją i automatyzacją węzłów,
• instalacje eksploatowane dłużej niż 5 – 10 lat,
• instalacje po częściowej lub całkowitej wymianie przewodów z pozostawieniem żeliwnych grzejników.

Czyszczeniu podlega z reguły cała instalacja, bez konieczności demontażu kryz, grzejników, wymienników ciepła itp. Chemiczne czyszczenie może być prowadzone zarówno w sezonie grzewczym , jak również po sezonie, z wyłączeniem okresów o temperaturze zewnętrznej -10 °C.

Zgodnie z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody” i wytycznymi Centralnego Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Techniki Instalacyjnej „INSTAL” instalacja po modernizacji a szczególnie po chemicznym płukaniu powinna być zabezpieczona inhibitorem korozji.
Wprowadzenie inhibitorowej ochrony antykorozyjnej i przed osadami wykonuje się po uruchomieniu instalacji, sprawdzeniu szczelności i wyregulowaniu systemu.